Žít několik měsíců v Itálii a nenavštívit Benátky? Tak to by byla velká ostuda. Už dříve jsem uvažovala o výletě na toto místo, ale nikdy to časově nevyšlo, asi jsem čekala až budu žít v Itálii.
Mám obrovské štěstí v tom že jsem tu potkala super lidi, takže se tu ty výlety plánují tak nějak samy bez mého velkého úsilí.

Live a few months in Italy and not to visit Venice? So that would be a great disgrace. I had already considered a trip to this place, but it never worked out, I probably waited when I will live in Italy.
I am very fortunate to have met great people here, so the trips are planned somehow without much effort.

Vyrazily jsme v sobotu v 8 hodin ráno z Lecca do Milána, kde jsme přestoupily na luxusní vlak přímo do Benátek. Cesta trvala 2 hodiny a 20 minut, cestování vlakem po Itálii určitě doporučuji, je to kolikrát i rychlejší než lítání. Kor když si spočítáte přesun z letiště do města. A když nenecháte kupování jízdenek na poslední chvíli (jako my), dokážete sehnat jízdenku za pár kaček.
Po příjezdu jsem zamířily směr Airbnb, které jsme měly kousek od nádraží v části města Ghetto. Hledání bylo docela zábavné, protože google maps nás dovedli jinam než měli, takže jsme hledaly naše číslo popisné pokus omyl. Když jsem ho konečně našly, číslo bylo napsané nad oknem, a dveře nikde. 😀 Vím že je to spíše stresová situace, ale já jsem se začala smát (jak jinak taky). Po zavolání majitelce jsme se s překvapením dozvěděly, že jsme vážně na správném místě, ale musíme dům obejít z druhé strany, kde dokonce jsou i dveře. Na pokoji jsme si odložily batohy, a hurááá do města.

We set out on Saturday at 8 am from Lecco to Milan, where we switched to a luxury train directly to Venice. The journey lasted for 2 hours and 20 minutes, traveling by train. In Italy I definitely recommend travel with trains, it is several times faster than flying. Definitely when you count your transfer from the airport to the city. And if you do not get last minute ticket purchases (like us), you can get a ticket for a few bucks. Upon arrival, We headed for Airbnb, which was close to train station in the Ghetto district. The search was quite fun, because google maps led us to a different location than we should go, so we were looking for our number error attempt. When we finally found the house, the number was written above the window, and the door nowhere. 😀 I know it’s rather a stressful situation, but I was laughing (as it is otherwise). After calling the owner, we were surprised to heart that we are in the right place, but we have to get around the house from the other side, where even the door was.
We put our backpacks in the room, and we rushed into the city.

IMG_0524

Jako první jsme vyrazily do obchodního domu T Fondaco Dei Tedeschi, na doporučení od jedné z našich host mum. Už po cestě tam jsme se přesvědčily o tom, že opravdu všichni ve Venice bloudí. Já jsem si naivně myslela že můj případ to nebude, přece mám google maps proč bych se teda ztrácet. 😀 Haa, je to jednoduší než si myslíte (to ztrácení). Takže když už jsme to chtěly vzdát a toto místo vypustit z našeho programu, tak jsme ho našly. Je to luxusní nákupní centrum, ale co pro nás tady bylo zajímavé byla střecha odkud byl neuvěřitelný výhled. Místo asi zatím není moc vyhlášené, protože to bylo jedno z mála míst kde jsme se mohly volněji pohybovat což se o benátských ulicích moc říci nedá. Takže pokud si chcete trochu oddechnout od toho ruchu a ještě pokochat výhledem určitě tam zamiřte. 🙂

First, we went to the Fondaco Dei Tedeschi department store, at the recommendation of one of our host mum. Already on our way, we made sure that everyone in Venice really is wandering. I was naively thinking that my case would not be, I have google maps why would I lose. 😀 Haa, it’s simpler than you think (that losing). So when we wanted to give up on this place and drop it out of our program, we found it. It’s a luxury shopping center, but was interesting for us here was the roof, from where is an incredible view. The place is not yet well known because it was one of the few places where we could move freely, which is far from being said about the Venetian streets. So if you want a little respite from this rush and see a nice view, you definitely should go there. 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERADCIM100GOPROG0130267.JPG

Další zastávka bylo náměstí svatého Marca, kde jsme se především chtěly podívat do basiliky. Věděly jsme že dovnitř můžeme pouze bez batohů, takže jako první jsme zamířily ke skřínkám, které najdete po levé straně od chrámu. Tam nám řekli, že už mají zavřeno ať přijdeme v neděli. To samozřejmě nesedělo s naším programem, takže i přesto jsme se postavily do fronty s tím že zkusíme jít dovnitř i s batohem, kor když všichni před námi mají batohy. To samozřejmě nefungovalo. 😀 Všechny s batohama pán sekuriťák posílal do těch zavřených skříněk, o čem ale oni ještě nevěděli. Ale já byla připravena že si to obhájím a jít tam i s tím batohem. To taky nefungovalo. 😀 Naopak jsem dosáhla toho že se pán naštval, dal před nás přepážku a šel si to vyřídit se skříňkařema. Což nám moc nepomohlo, protože nás tlačil čas, takže polovina naší skupinky hlídala batohy a druhá šla dovnitř. Nevím jak se nám to povedlo, ale my jsme zabloudily i v té basilice. Místo toho aby jsme si prohlídly basiliku, jsme se ocitly v muzeu, které nejenže bylo placené (5€) ale ještě z větší části bylo zavřené, takže jsme toho moc neviděly. Ale nejlepší na tom je že my jsme ani nevěděly že jsme v muzeu, celou dobu jsme si myslely že jsme vážně v té basilice až u  prohlídky města jsme se dozvěděly že to vlastně bylo muzeum. 😀 Takže asi takové jsou naše orientační smysly, a to jsme si stále myslela že na tom nejsem tak špatně. 😀

The next stop was San Marco Square, where we wanted to look inside at the basilica. We knew we could only get in without the backpacks, so first we headed for the lockers, you can find them on the left side of the temple. They told us they were already closed, so we  have to come on Sunday. This, of course, did not fit with to our program, so even so we got in the queue for trying to go inside with the backpack, as if everyone in front of us had backpacks. That did not work, of course. 😀 People with all the backpacks, the securitise sent to the closed lockers, which they did not know about. But I was ready to fight and go with the backpack. It did not work either. 😀 On the contrary, I got to the fact that the master mourned, gave us a counter and went to get it done with the cabinets. Which did not help us because it was pushing our time, so half of our group was patrolling backpacks, and the other went in. I do not know how we did it, but we were lost in the basilica. Instead of looking at the basilica, we found ourselves in a museum that was paid (€ 5), but it was mostly closed, so we did not see much. But the best thing about this is that we did not even know we were in the museum, all the time we thought we were really in the basilica, and when we went to the city tour we found out that it was actually a museum. 😀 So these are our orientational senses, and I still thought I was not that bad. 😀

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po návštěvě muzea jsme pospíchaly na náměstí Campo Santo Stefano, kde začínala naše prohlídka městem. Toto byl jediný moment za celý víkend, kdy já jsem byla v čele skupiny, a otáčela jsem jestli jsem neztratila tu svojí skupinu. Zbytek víkendu byl úplně naopak, já byla v davu lidí s foťákem u oka. Takže ještě jednou děkuju holky, že jste na mě tak trpělivě čekaly!
Přes internetové stránky http://www.venicefreetours.com , jsem pro nás zarezervovala odpolední prohlídku. Vybraly jsme tuto pouze z časového důvodu, ale věřím že všechny budou skvělé. Prohlídku stoprocentně doporučuji, dozvíte se spoustu věcí o historii nebo konstrukcích Benátek (podle toho jakou prohlídku si vyberete). Kromě toho se dozvíte skvělé rady co navštívit, jak si ušetřit čekání ve frontách, které místo je nejvhodnější pro gondoly, kde se dobře najíst a také popít skvělé víno. Na konci prohlídky se můžete rozhodnout jestli to stálo za to a můžete průvodkyni či průvodci zaplatit, ale rozhodně nemusíte je to jen a jen pouze na vás.

After visiting the museum, we rushed to Campo Santo Stefano, where our city tour began. This was the only moment for the whole weekend when I was at the head of the group, and I was spinning if I did not lose my band. The rest of the weekend was quite the opposite, I was in a crowd of people with a camera in the eye. So once again, thank you gals for waiting for me so patiently!
Through the http://www.venicefreetours.com website, I booked an afternoon free tour for us. We chose this only for a time reason, but I believe that all the point is great. I recommend the tour very much, you will learn a lot of things about the history or structures of Venice (depending on which tour you choose). In addition, you will find great tips to visit, how to save waiting in the queues, which is the place most suitable for gondolas, where you can eat well and also drink great wine. At the end of the tour, you can decide if it is worth it and you can pay a guide, but you definitely do not have to do it, it’s just up to you.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po prohlídce už nás čekal pouze nákup šampáňa, a poté noční procházka. Na pokoji jsme si udělaly piknik jako kdyby nám opět bylo dvanáct, takhle jsem se dlouho nezasmála, skoro i buchtičky na břiše se mi z toho udělaly. Kolem 10 hodiny jsme vyrazily do města, mířili jsme do ulice Fondamenta Della Misericordia, která nám byla doporučena na prohlídce jak pro večeři pokud byste chtěli vyzkoušet pravé benátské pochoutky, tak také pro skvělé víno. V ulici byla skvělá atmosféra všude kolem se pohybovali lidi se skleničkami v ruce, posedávali u vody, nahlas se smály a rychle italsky gestikulovali. Jen jak nad tím přemýšlím ihned bych se tam vrátila! My jsme zamířily do Vino Vero a mohu jenom doporučit, skvělé víno, obsluha vám ráda poradí s výběrem vína, a vynikající chlebíčky s Benátskými rybami, po kterých se mi ještě teď sbíhají sliny.
Skvělé zakončení prvního dne.

After the tour, we bought some champagne, and then go for a night walk. We made a picnic in the room as if we were twelve again, so I laugh that much long time ago, almost a six pack made it my stomach. Around 10 pm we headed for the city, heading for the Fondamenta Della Misericordia, which was recommended on a tour for a dinner if you want to try genuine Venetian delicacies, but as well a great wine. There was a great atmosphere in the street all around, people with glasses in hand, sitting by the water, laughing out loud, and quickly disposing of Italian. Just as I think about it, I’d come back to it! We headed for Vino Vero and I can only recommend great wine, the staff will be happy to advise you on the choice of wine, and the delicious sandwiches with Venetian fishes, which are still saliva.
Great end of the first day.

V neděli jsme jako první zamířily na jízdu gondolou, která je prostě typická pro Benátky a když už tam jste tak prostě “musíte” jízdu gondolou absolvovat. Toto řidiči gondol moc dobře vědí, takže se na tom taky snaží vydělat co nejvíce peněz. Do 19 hodin jízda stojí
80 €, po 19 hodině 100 €. Cena je za jednu gondolu kde může jet až 6 lidí, cena je všude stejná ať už na turistických místech nebo v zastrčených uličkách. My jsme opět daly na doporučení od Elizabeth (naše průvodkyně) a šli jsme na gondolu v Campo Santa Maria. Vyrazily jsme hned ráno což bylo super, protože jsme si ještě trošku užili město bez strkajících se davů. Toto platí snad po celé Itálii, pokud si chcete město projít v klidu tak vyrazte brzo ráno. 🙂
Byli jsme 4 na jednu gondolu, oslovily jsme pár párů jestli se k nám nechtějí přidat a podělit se s námi o náklady. K mému překvapení jsme našly jeden mladý pár z Islandu, kteří byli super. Takže nás jízda gondolou každého vyšla na 13 , což už je přijatelná cena a ten zážitek rozhodně stojí za to. 🙂

On Sunday, we first to go on a gondola ride that is just typical of Venice, and when you are there you just “have to” go through the gondola. These gondolas drivers know that well so they are trying to make a lot of money. Up to 19 hours of driving costs 80 €, after 19 hours 100 €. The price is for one gondola where up to 6 people can go, the price is the same everywhere, whether in tourist places or inlined aisles.
We again gave the recommendation from Elizabeth (our guide) and went to the gondola in Campo Santa Maria. We started off in the morning, which was great because we enjoyed the city a without crowds. This is true all over Italy if you want the city to go quiet, so get out early in the morning. 🙂
We were 4 for one gondola, we asked some couples if they want to join us and share the cost with us. To my surprise, we found one young couple from Iceland, who were great. So everybody’s gondola ride went to 13 € , which is already a reasonable price, and that experience is definitely worth it. 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Protože jsme si město stihly dostatečně projít v sobotu, vyrazily jsme na ostrůvky. Koupily jsme si jednodenní pas na lodní dopravu za 20 , jedna cesta vás stojí 7,50  tak se můžete rozhodnout jestli se vám jednodenní pas vyplatí nebo ne. První v plánu byl ostrůvek Burano, který je známý především barevnými domečky a vynikajícími mořskými plody. Takže plán byl jasnej, udělat tisíce nádherných fotek a poté se usídlit v útulné restauraci a nacpat si pupky. Jelikož jsme se chtěly najíst v pravé Benátské restauraci a ne v levné turistické, hledání nám dalo docela zabrat.
Mám pro vás pár rad jak můžete poznat že restaurace je vážně od místních a že je dost pravděpodobné že se najíte hodně dobře z čerstvých potravin a typických pokrmů pro danou oblast.
Vždy se vyhněte turistickým hlavním třídám, raději si trošku zajděte do postranních úzkých uliček, kde najdete malou útulnou restauraci s jedno listým jídelním lístkem, který bude pouze v italštině maximálně bude přeložen do angličtiny a u jednotlivých jídel nebudete mít obrázky. Tyto restaurace ráno zajdou na trh nakoupí čerstvé ryby a podle toho jaké potraviny zrovna nakoupí, tak sestaví jídelní lístek. Takže nemají čas lístek přeložit do korejštiny, ruštiny ani francouzštiny, taktéž nemají čas na to aby jídla pro vás nafotili. Na tyto věci mají čas pouze restaurace které připravují jídlo z mražených ingrediencí. Pokud si budete chtít dát typické benátské jídlo jak už v Benátkách nebo na ostrově, zaplatíte za tří chodové menu od 20-35 , takže i cena pro vás může být ukazatel kvality. Pokud půjde cena níže pravděpodobně dostanete mražený filet, který si můžete udělat i samy doma a pravděpodobně byste ho zvládli i lépe. Takže pokud chcete podpořit místní lidi, a taky se dobře najíst raději si připlaťte.
A věřte mi že nebudete litovat. 🙂

Because we managed to get through the city on Saturday, we set out on islands. We’ve bought an one-day cruise ship pass for 20 €, one way costs you € 7.50, so you can decide if you’ll pay an one-day pass or not. The first plan was the island of Burano, which is famous for colorful houses and excellent seafood. So the plan was clear, to make thousands of beautiful photos and then settle in a cozy restaurant and stuff your navels. Because we wanted to eat in the typical Venice restaurant and not in cheap tourist, the search made us quite busy.
I have a few tips for you to know that the restaurant is serious about the local and it is quite likely that you eat a lot of fresh food and typical dishes for the area. Always avoid the main tourist classes, rather take a short walk into the narrow streets where you will find a small cozy restaurant with a single leaf menu, which will only be translate into English and will not have pictures for each meal. These restaurants are going to buy fresh fish on the market in the morning and, depending on what foods they are buying, they will set up a menu. So they do not have the time to translate the ticket for Korean, Russian or French, and they do not have time to take the pictures of food for you. Do these things only have time for restaurants that prepare food from frozen ingredients.
If you want to have a typical Venetian meal as it is in Venice or on an island, you will pay for three-course menus from 20-35 €, so the price for you can be a quality indicator. If the price below will probably get a frozen filet that you can do at home, and you probably would have done better. So if you want to encourage local people, and also eat well, prefer to pay.
And believe me you will not regret it. 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z Burana jsme chtěly vyrazit do Murana, což je větší ostrůvek mezi Buranem a Benátkama. Pro Murano je typické sklo, dělají různé přívěsky, náušnice i postavičky. Spoustu těchto věcí uvidíte i v Benátkách za pár , ale to není pravé muránské sklo, pokud si chcete vážně něco takového přivést domů kupte si sklo v Muranu, pokud se na ostrov nechystáte vyhledejte pravou certifikovanou prodejnu v Benátkách.
Když jsme příšly na lodní zastávku, překvapila nás neuvěřitelně dlouhá fronta. Vešly jsme se až do čtvrté lodi, takže jsem bohužel Murano musely vynechat, protože jsme už v neděli Benátky opouštěly a hrozilo že byste vlak zmeškaly. Mrzelo nás že jsme Murano nestihly, ale Burano bylo tak okouzlující že jsme i tak odjížděly spokojeně.

From Burano, we wanted to go to Murano, a bigger island between Burano and Venice. Murano is typical of glass, making different pendants, earrings and figures. You can see a lot of these things in Venice for a few €, but it is not true Murano glass if you really want to bring home something like that, to buy glass in Murano if you do not plan go to the island, you can find the right certified shop in Venice.
When we arrived at the boat stop, we were surprised by the unbelievably long queue. We went to the fourth ship, so, unfortunately Murano had to omit because we left Venice on Sunday, and you were threatening to miss the train. We were sorry we miss Murano, but Burano was so charming that we were still leaving with satisfaction.

18195799_10213257291215080_928885207_o

Tak to byl náš podařený víkend v Benátkách, doufám že jste se dozvěděli zajímavé informace a i váš výlet do Benátek bude super.

So it was our successful weekend in Venice, I hope you have learned interesting information and your trip to Venice will be great.

Mon

Advertisements

2 thoughts on “VENICE & BURANO

  1. These are great pictures of Venice. I adore Venice, and not even pictures can truly capture it. It is the definition of mozzafiato(breathtaking). Thank you for this post! I know I’ve commented on several of your posts, but I’ve been all these same places in Italy and am so passionate about the Bel Paese! 😉

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s